Obchodní podmínky Ladislav Vyskočil software & hardware 
(dále jen dodavatel)
Pracovní doba: pondělí až pátek 7.00 – 16.00


Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.9.1999 
a jsou uplatněny na všechny objednávky přijaté po tomto datu. 
Předchozí obchodní podmínky tímto pozbývají platnost.


OBJEDNÁVKY

Objednávky přijímáme telefonicky, písemně, faxem, e-mailem nebo poštou. Na objednávce uvádějte prosím vždy zřetelně objednatele, 
IČO, DIČ, telefonní kontakt nebo fax, jméno kontaktní osoby, zvolený způsob dodávky (viz níže), kód zboží, množství.
Tyto údaje jsou nezbytně nutné k evidenci, slevám (viz níže) a pro přesnou dodávku k Vaší spokojenosti.
Písemné objednávky jsou závazné podle všeobecných obchodních podmínek. 

DODACÍ PODMÍNKY 

Osobní odběr – zboží je k převzetí vždy po výzvě, každý pracovní den od 8.00 – 16.00
Spedice – smluvní partner – dovoz na místo do 24 hodin. Cena dle
počtu balíků je připočtena a vyčíslena zvláštní položkou. Není započtena 
do položek zboží.

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Odběr zboží do celkové částky 2000,-Kč s DPH je hrazené v hotovosti. Platba stálých klientů na fakturu je se 
splatností 14 dnů pokud není ujednáno jinak. V případě neuhrazené faktury v termínu splatnosti, bude další zboží dodáno 
po úhradě dlužné částky. Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme penále dle Obchodního zákoníku 0,05% z dlužné částky za 
každý den prodlení. Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení majetkem dodavatele. 

CENY

Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH a včetně DPH. Sazba DPH je vyčíslena v ceníku. Dodavatel si vyhrazuje právo ceny měnit 
bez předchozího upozornění zveřejněním nového ceníku. Ceník se automaticky ruší novým vydáním. 

ODBĚROVÉ SLEVY – firmy

U nových zákazníků je možné nastavení odběrových slev dle předpokládaného odběru. Při nedodržení odběru nárok na slevu 
zaniká do doby navýšení odběru.
Slevy se nesčítají.
Při nedodržení platební morálky nelze dodat další materiál a to jakýkoliv.

ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU

Speciální zboží na objednávku je možno objednat na základě úhrady zálohové faktury nebo složení finanční hotovosti.

ZÁRUKA

Na všechno dodávané zboží se poskytuje zákonem daná záruka, tato může být upravena pouze se souhlasem odběratele. 
Odběratel převzetím zboží stvrzuje neporušenost obalů zboží. 

REKLAMACE

Dodavatel si vyhrazuje právo posoudit odborně oprávněnost reklamace. Při reklamaci je nutno předložit dodací list 
nebo fakturu či prodejní doklad.
Reklamaci doporučujeme předem telefonicky projednat s obchodním oddělením.